WellStep

Happy feet healthy shoes รองเท้าสุขภาพ รพ.จุฬาลงกรณ์ By Sarisa ติดต่อสอบถาม : ร้าน WellStep ชั้น 1 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เวลาทำการ 08.00-16.00 น. โทร.062-4284695

อ่านต่อ

ผลของการกระตุ้นสมองผ่านหนังศีรษะด้วยไฟฟ้ากระแสตรงที่สมองส่วน Dorsolateral prefrontal cortex ข้างขวาต่อพุทธิปัญญาในผู้ที่มีพุทธิปัญญาบกพร่องเล็กน้อย

ในปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น อายุที่มากขึ้นสัมพันธ์กับความถดถอยของพุทธิปัญญา ซึ่งรวมถึง

อ่านต่อ