การตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานสากล WFME (world federation of medical education) โดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทย

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานสากล WFME (world federation of medical education) โดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า (Advanced Geriatric Rehabilitation)

คลินิกแห่งแรกในประเทศไทยที่นำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้เพื่อฟื้นฟูผู้สูงอายุ

อ่านต่อ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กับคุณค่าของการ รักษา บำบัด ฟื้นฟู เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

อ่านต่อ