จุฬาอารี ส่งมอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ฟื้นฟูสุขภาพสู่สังคม

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้มีส่วนร่วมกับโครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย (Chula ARi) มอบหุ่นยนต์กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Robotic Rehabilitation ให้กับคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา และโรงพยาบาลกลาง เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหว โดยมี ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาฯ  ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ ผู้อำนวยการแผนงาน รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช หัวหน้าโครงการย่อยกลุ่มพันธกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  น.ส.ปราณี แหวนทองคำ ผู้จัดการโครงการ และ นส. ทิติชยา สร้อยทอง นักวิจัยผู้ช่วย เป็นผู้แทนมอบหุ่นยนต์ฟื้นฟู แก่ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ กรรมการและเลขานุการจากคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา และ นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง พร้อมสาธิตวิธีการใช้งาน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสารได้แล้ววันนี้

https://rehabmed.md.chula.ac.th/news-articles/เอกสารดาวน์โหลด/

อ่านต่อ