ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง fNIR Brain Imaging Workshop ETG-4100: From Basic to Practice ให้แก่แพทย์ และผู้วิจัย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร่วมกับ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด และบริษัท ฮิตาชิ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้และฝึกอบรมต่อเนื่องในด้านการ ศึกษาวิจัยโดยใช้เครื่อง Functional near Infrared spectroscopy (fNIRs)  ซึ่งเป็นเครื่องสำหรับตรวจวิเคราะห์ภาพการทำงานของเซลสมองมนุษย์ที่ใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยการตรวจจับระดับของฮีโมโกลบินในขณะที่เซลสมองกำลังทำงาน เป็นการตรวจชนิดไม่รุกราน (non invasive) จึงได้มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  fNIR Brain Imaging Workshop ETG-4100: From Basic to Practice ให้แก่แพทย์ และผู้วิจัย จำนวน 60 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะการตรวจประเมินการทำงานของสมองโดยใช้เครื่อง fNIRs ได้อย่างถูกต้อง   

อ่านต่อ

วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 11 (11th World Stroke Day)

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้มีส่วนร่วมกับศุนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยจัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 11 (11th World Stroke Day) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง การฟื้นฟู และการออกกำลังกายที่เหมาะสม ให้กับผู้ป่วย ครอบครัว สมาชิกของชมรมฯ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ