รายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการฝึกอบรม 2565

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการฝึกอบรม 2565 ขอให้รายงานตัวที่ E-mail : atchooboon@gmail.com ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ก่อนเวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

อ่านต่อ

ผลงานหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Robotic Rehabilitation for Stroke Patients) เข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i – MEDBOT Innovation Contest 2021

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ทีม Chulalongkorn University Rehabilitation Exoskeleton/End Effector system; CUREs โดย รศ.พญ. กฤษณา พิรเวช รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล และ อ.พญ.พิม ตีระจินดา จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ทีม Chulalongkorn University Rehabilitation Exoskeleton/End Effector system; CUREs โดย รศ.พญ. กฤษณา พิรเวช รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล และ อ.พญ.พิม ตีระจินดา จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

อ่านต่อ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รอบที่ 1 ประจำปีการฝึกอบรม 2565

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 ตามประกาศ แนบท้าย ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 28/2564 เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1 ประกาศแพทยสภา ที่ 99/2564 เรื่อง กำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ประจำปีการฝึกอบรม 2565 ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2565 ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 6 เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (คุณพรพิมล ชูบุญ) เบอร์โทร : […]

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รอบ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รอบ 2) (ตามประกาศแนบ)

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 2 จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่ 2 จำนวน 1 ตำแหน่งโดยสามารถดำเนินการส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 2564 วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 และจะประกาศผลการผ่านการคัดเลือกรอบแรกวันที่ ศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อนัดสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการผ่านโปรแกรมซูมในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ระหว่างวันที่ 13.00-16.00 น. ทั้งนี้สามารถดาว์นโหลดใบสมัครตามไฟล์ที่แนบ พร้อมจัดส่งเอกสารทั้งหมดจำนวน 3 ชุด มายังภาควิชาฯ ภายในกำหนดการข้างต้น ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1873 ถนนพระราม 4 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (คุณพรพิมล ชูบุญ) หมายเหตุ : มีข้อสงสัยติดต่อ เบอร์ 02-256-4000 ต่อ 60602 และ 089-4464326 ในวันและเวลาราชการ

อ่านต่อ

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการฝึกอบรม 2564

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการฝึกอบรม 2564  (ดังเอกสารแนบ) หมายเหตุ : เนื่องจากภาควิชาฯ จะเพิ่มจำนวนแพทย์ประจำบ้านอีก 1 ตำแหน่ง ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของแพทยสภาเรียบร้อยแล้ว และกำหนดให้แพทย์ประจำบ้านที่เพิ่มอีก 1 ตำแหน่งนี้ สามารถดำเนินการได้ในการสมัครรอบ 2 ดังนั้น แพทย์ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในรอบที่ 1 มีสิทธิ์สมัครในรอบที่ 2 ได้อีกครั้ง ทั้งนี้ขอให้ติดตามประกาศในหน้าเว็บไซต์ของภาควิชาฯ ต่อไป

อ่านต่อ

ขอร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตบัณฑิตศึกษา ผู้ทำชื่อเสียง เป็นเป็นความภาคภูมิใจของแพทย์จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2562

นายแพทย์สมภพตั้งติรวัฒน์ ป. บัณฑิตสูงฯ (เวชศาสตร์ศาสตร์) ด้านผลงานวิจัย / วิทยานิพนธ์ระดับชาติ

อ่านต่อ