ประกาศ กำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

กำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 6 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์

อ่านต่อ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รอบที่ 1 ประจำปีการฝึกอบรม 2566

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 ตามประกาศ แนบท้าย ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 23/2565 เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1 ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2566 หมายเหตุ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากประกาศของราชวิทยาลัยฯ คือ คะแนนสอบภาษาอังกฤษภายใน 2 ปี และหลักฐานการบันทึก E-Logbook ในการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ และคะแนนสะสม CME ตามหนังสือ พส. 012/12824 (ถ้ามี) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 6 เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร […]

อ่านต่อ

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

พิธีมอบรางวัลเลิศรัตประจำปี 2565 ในวันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ผลงานหุ่นยนต์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Robotic Rehabilitation for stroke patients CUREs)”

อ่านต่อ

ผลของการออกกำลังกายที่บ้านด้วยการบีบมือแบบเกร็งค้างโดยใช้อุปกรณ์ที่มีวางจำหน่ายทั่วไปต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

ผลของการออกกำลังกายที่บ้านด้วยการบีบมือแบบเกร็งค้างโดยใช้อุปกรณ์ที่มีวางจำหน่ายทั่วไปต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ธัญญา จิตต์แก้ว1, จิรภา แจ่มไพบูลย์ 1,สริสสา แรงกล้า1, ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน21ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

รายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการฝึกอบรม 2565

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการฝึกอบรม 2565 ขอให้รายงานตัวที่ E-mail : atchooboon@gmail.com ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ก่อนเวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

อ่านต่อ

ผลงานหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Robotic Rehabilitation for Stroke Patients) เข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ i – MEDBOT Innovation Contest 2021

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ทีม Chulalongkorn University Rehabilitation Exoskeleton/End Effector system; CUREs โดย รศ.พญ. กฤษณา พิรเวช รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล และ อ.พญ.พิม ตีระจินดา จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ทีม Chulalongkorn University Rehabilitation Exoskeleton/End Effector system; CUREs โดย รศ.พญ. กฤษณา พิรเวช รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล และ อ.พญ.พิม ตีระจินดา จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ […]

อ่านต่อ

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รอบที่ 1 ประจำปีการฝึกอบรม 2565

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 ตามประกาศ แนบท้าย ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 28/2564 เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1 ประกาศแพทยสภา ที่ 99/2564 เรื่อง กำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ประจำปีการฝึกอบรม 2565 ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2565 ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 6 เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (คุณพรพิมล ชูบุญ) เบอร์โทร : […]

อ่านต่อ