การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๑

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๓๐ /๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๓ ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกไนติงเกล 1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อ่านต่อ