งานวิจัย

ภาควิชามีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างงานวิจัยด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน สามารถนำมาใช้ในการให้บริการรักษาทางการแพทย์  และเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นๆในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะฯและมหาวิทยาลัยในการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย และเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

 


งานวิจัยที่ผ่านมาของอาจารย์ (ระดับชาติ)

งานวิจัยที่ผ่านมาของอาจารย์ (ระดับนานาชาติ)


รายชื่อโครงการวิจัย แพทย์ประจำบ้านย้อนหลัง 3 ปี


วิจัยที่ได้รับรางวัล


ทุนวิจัยที่ได้รับ

ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย


งานวิจัยสู่ประชาชน


เอกสารดาวน์โหลดเกี่ยวกับงานวิจัย