คณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์

ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

อาจารย์ประจำฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

อาจารย์ประจำศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

อ.นพ.ทรงพจน์ ตันประเสริฐ

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหาร ศ.ว.ฟ.

อาจารย์อาวุโส

อ.นพ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์

อาจารย์อาวุโส