หัวหน้าภาควิชา/ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

อาจารย์ประจำฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

อ.พญ.สิรินดา ธาวนพงษ์

อ.พญ.อมลภา ศฤงคไพบูลย์

อาจารย์อาวุโส

ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์

อ.นพ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์