งานวิชาการ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพรวมถึงการผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่จบจากสถาบันแล้วกว่า 80 คนภาควิชามีศักยภาพในการอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 8 ตำแหน่งต่อปี

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหลักสูตรที่พัฒนาให้แพทย์มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศเนื่องจากปัจจุบันโรคหรือการบาดเจ็บมีความรุนแรงจากสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะที่วิทยาการทางการแพทย์มีความทันสมัยทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวแต่คงมีความบกพร่องของร่างกายที่ส่งผลต่อสมรรถนะและความสามารถดำรงชีวิตอย่างอิสระผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยมีความพิการซับซ้อนยากที่จะแก้ไขด้วยการบำบัดแบบพื้นฐานจึงจำเป็นต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆโดยเฉพาะการวินิจฉัยโรคระบบประสาทกล้ามเนื้อและโครงสร้างได้ถูกต้องด้วยวิธีทางการแพทย์ที่ทันสมัย การจำแนกปัญหาความบกพร่องความพิการและปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยผู้พิการได้อย่างครอบคลุม การวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาและลดความพิการได้อย่างเป็นระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเป็นองค์รวมโดยคำนึงถึงสภาพร่างกาย พฤติกรรม จิตสังคม กฎหมายความเป็นธรรมและสิ่งแวดล้อม การให้การบำบัดด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยรวมทั้งความสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรอื่นในทีมเวชกรรมฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลส่งผลให้ผู้ป่วยผู้พิการมีคุณภาพชีวิตและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์


การศึกษาระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6


การศึกษาระดับหลังปริญญา

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเอกสารเพื่อดาวน์โหลด

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการฝึกอบรม 2564 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการฝึกอบรม 2564  (ดังเอกสารแนบ) 
หมายเหตุ : เนื่องจากภาควิชาฯ จะเพิ่มจำนวนแพทย์ประจำบ้านอีก 1 ตำแหน่ง ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของแพทยสภาเรียบร้อยแล้ว และกำหนดให้แพทย์ประจำบ้านที่เพิ่มอีก 1 ตำแหน่งนี้ สามารถดำเนินการได้ในการสมัครรอบ 2 ดังนั้น แพทย์ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในรอบที่ 1 มีสิทธิ์สมัครในรอบที่ 2 ได้อีกครั้ง ทั้งนี้ขอให้ติดตามประกาศในหน้าเว็บไซต์ของภาควิชาฯ ต่อไป