ทีมผู้บริหาร ภาควิชา/ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ทีมผู้บริหารศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์

ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

อ.นพ. อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์

รอง ผอ.ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

อ.นพ. ทรงพจน์ ตันประเสริฐ

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหาร ศ.ว.ฟ.

หัวหน้าหน่วยงานบริการ และหน่วยสนับสนุน

นางสาวทศวรรณ เอียมการ์ด พงษ์นุ่มกุล

หัวหน้างานกายภาพบำบัด

นางผ่องศรี สุตัณฑวิบูลย์

หัวหน้างานอรรถบำบัด และจิตวิทยา

นางสาวนิภา พลเดช

หัวหน้างานกิจกรรมบำบัด

นายณัฐพงษ์ สุภาพันธ์

หัวหน้างานกายอุปกรณ์

นายวีระชัย จิตภักดี

หัวหน้างานคลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า

นางน้ำผึ้ง​ ชั่งเชื้อ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางประภาพรรณ จีรพงศ์

พยาบาล