โครงการ Sports for Life Season 4

ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดโครงการ Sports for Life Season 4 “ก้าวแรกของความสำเร็จเริ่มจากสุขภาพดี” ณ อาคาร ส.ธ. ชั้น 10 โดย คลินิกฟื้นฟูการบาดเจ็บจากกีฬา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code ตามเอกสารแนบ

อ่านต่อ

ประกาศผลการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยฯ ได้จัดให้มีการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 จำนวน 10,000.- บาท เรื่อง ระบบทำนวยผลการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยความรุรแรงภาวะการกดทับเส้นประสาทมีเดียนบริเวณอุโมงค์ข้อมืออ้างอิงจากข้อมูลทางคลินิก โดย แพทย์หญิง ธัญชนก ชูธรรมสถิตย์ แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลที่ 2 จำนวน 5,000.- บาท เรื่อง ประสิทธิผลของนวักรรมโทรเวชกรรมฟื้นฟูต่อการทรงตัว การเิน และการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยพาร์กินสัน โดย แพทย์หญิง อิสสรีย์ พฤกษวิวัฒน์ แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

แลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้เทคโนโลยี 3D-printing ในงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เชิญอาจารย์สุพรรษา ผู้เชี่ยวชาญด้าน Advanced therapy and medical product และทีมวิศกร มาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้เทคโนโลยี 3D-printing ในงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งมีทีมอาจารย์แพทย์ หัวหน้าหน่วยกายอุปกรณ์และกิจกรรมบำบัดเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อ่านต่อ

ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู รับการตรวจเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal survey)

ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู รับการตรวจเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal survey) ในวันที่ 25 มกราคม 2567

อ่านต่อ

โครงการสัมมนาฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมอักษร ระยอง เดอะ ไวทัลลิตี้ คอลเล็คชั่น

อ่านต่อ