ประชุมวิชาการ Annual Meeting of the German Society of Physical Medicine and Rehabilitation

รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ อ.พญ.ฑิมภ์พร วิฑูรพงศ์ อาจารย์ประจำฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.จุฬาลงกรณ์ ได้รับเชิญไปบรรยาย และร่วมประชุมวิชาการ Annual Meeting of the German Society of Physical Medicine and Rehabilitation อีกท้ังแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัย กับ Department of Orthopedics and Rehabilitation  Medicine ณ เมืองมิวนิค ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2562

อ่านต่อ

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2562 ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี 2562 ได้จัดงานในวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารจอดรถ 3 ชั้น 15

อ่านต่อ

ประชุม The 3rd Joint Conference in Physical Medical and Rehabilitation of MDCU & TMU 2019

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ Taipei Medical University ประเทศสาธารณรัฐจีน และภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกันโดยมีการจัดประชุมร่วมกันทุกปี และสลับกันเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ อาคาร ส.ธ. ชั้น 17 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

อ่านต่อ

ขอแจ้งผลการจัดสรรแพทย์ใช้ทุน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับแพทย์คู่สัญญาระหว่างชดใช้ทุน และปฏิทินการจัดสรรแพทย์ผู้ทำสัญญาประจำปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ2563)

ตามที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดสรรแพทย์ใช้ทุน จำนวน 1 อัตรา ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้สามารถดูกำหนดต่างๆ ได้จากทางฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้สนใจต้องส่งหลักฐานการสมัคร ดังนี้ สำเนาใบแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ (ตามแบบฟอร์มของฝ่ายวิชาการ) หนังสือรับรอง (2 ฉบับ) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

อ่านต่อ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัย

“ความสำพันธ์ของตำแหน่งกดทับเส้นประสาทมีเดียนในภาวะการกดรัดเส้นประสาทมีเดียนบริเวณข้อมือ ที่มีความรุนแรงระดับน้อยถึงปานกลางจากการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยด้วยวิธี INCHING กล้ามเนิ้อลัมบริเวณคอลที่สองเปรียบเทียบการตรวจโดยใช้คลื่นความถี่สูง”

อ่านต่อ

Shock Wave Therapy เครื่องมือทางการเเพทย์ที่ใช้รักษาอาการปวดเรื้อรังจากโรคออฟฟิศซินโดรมอย่างมีประสิทธิภาพ

รายการติดจอ ฬ.จุฬา บอกเล่าก้าวทันหมอ l ลดปวดเรื้อรัง-ออฟฟิศซินโดรมด้วย Shock Wave

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กและการบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่คลื่นวิทยุในเวชปฏิบัติ (Workshop for Peripheral Magnetic Stimulation and Tecar Therapy in  Clinical Practice) จัดโดยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยร่วมกับ บริษัท เมตตา เมดเทค จำกัด

อ่านต่อ