รายงานผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการฝึกอบรม 2565

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการฝึกอบรม 2565 ขอให้รายงานตัวที่ E-mail : atchooboon@gmail.com ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ก่อนเวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

อ่านต่อ