งานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ตึกไนติงเกล ชั้น 2 การจัดงานปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งต่อแพทย์ประจำบ้านใหม่ทุกคน ที่จะต้องทราบถึงเนื้อหาหลักสูตร ข้อปฏิบัติ กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงหน่วยบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ