การตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อมูลเพิ่มเติมตามลิ้งค์ที่แนบ https://www.facebook.com/share/p/QED7DWD5WErepBHj/?mibextid=oFDknk

อ่านต่อ