พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

พิธีมอบรางวัลเลิศรัตประจำปี 2565 ในวันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ผลงานหุ่นยนต์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Robotic Rehabilitation for stroke patients CUREs)”

อ่านต่อ