ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร พ.ศ. 2563

ให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร กรอกข้อมูลในแบบคำขอสมัครสอบที่ www.tmc.or.th/tcgme ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

อ่านต่อ