ประกาศ กำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

กำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 6 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์

อ่านต่อ