โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านไฟฟ้าวินิจฉัย

วัตถุประสงค์โครงการ

      เพื่อให้คณาจารย์และแพทย์ประจำบ้านภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และหน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย

ในระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561 ณ ห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย อาคาร ส.ธ. ชั้น 9

โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด  42 ท่าน