ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นภาควิชาลำดับที่ 21 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพันธกิจในการผลิตแพทย์และแพทย์เฉพาะทาง ให้บริการวิชาการและทำงานวิจัยด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เนื้อหาวิชามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกล่าวคือเป็นศาสตร์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวมที่เน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย / ผู้พิการด้วยการทำงานเป็นทีมสหสาขา โดยมีโครงสร้างการทำงานประสานกันระหว่าง 3 องค์กรหลักคือคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทยซึ่งส่งเสริมองค์กรมีความเข้มแข็งในด้านการบำบัด รักษา และฟื้นฟูแบบครบวงจร และเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนการสอนและการวิจัย

เกี่ยวกับเรา

ค่านิยม ของเรา คือ
MED IS CU+ (Morality, Excellence, Dignity, Innovation, Social responsibility, Continuous improvement, Unity และ Plus ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ปรัชญา

วิชาการก้าวหน้า เวชศาสตร์ฟื้นฟูจุฬาฯ ก้าวไกล คุณธรรมคือหัวใจ คู่กาชาดไทยสู่สากล

วิสัยทัศน์

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาฯ เป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์ที่มีคุณธรรม และสร้างมาตรฐานระดับนานาชาติ

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่มีคุณภาพ กอรปด้วยคุณธรรม สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า ให้บริการทางการแพทย์และวิชาการเพื่อชี้นำสังคม

และเรามียุทธศาสตร์ในการพัฒนาดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเพื่อนำไปสู่การเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่เป็นผู้นำในระดับชาติ และนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเรียนการสอนในทุกระดับให้มีมาตรฐาน มีการบูรณาการกับการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพื่อการสร้างความสุขให้แก่คนในองค์กร รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมความผูกพัน

แผนผังผู้บริหารภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนผังผู้บริหารฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ข่าวประชาสัมพันธ์