หน่วยฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า

บริการรักษาทางกายภาพบำบัด

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า (Advanced Geriatric Rehabilitation Clinic) ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้บริการตรวจประเมินผู้ป่วยพาร์กินสันและผู้ป่วยที่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และให้บริการรักษาทางกายภาพบำบัด ทั้งรูปแบบทั่วไป(General training) และรูปแบบก้าวหน้า(Advance training) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า (Advanced Geriatric Rehabilitation Clinic) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  1. OPD แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ตรวจประเมินผู้ป่วยพาร์กินสันและผู้ป่วยที่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติ ที่ถูกส่งต่อจากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ
  2. งานบริการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วย
  • กายภาพบำบัด (Physical Therapy) สำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน ผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติ และผู้ป่วยสูงอายุ ที่ผ่านการตรวจประเมินโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และส่งต่อเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการเคลื่อนไหว การเดิน และการทรงตัว ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดรูปแบบทั่วไป (General training) รวมทั้งการรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดบางชนิด คือ Ultrasound, Electrical Stimulation, และ Superficial heat
  • ฟื้นฟูการเดินและการทรงตัว (Advance Gait and Balance Training) ให้บริการฝึกผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินและการทรงตัวด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
  • กระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้า (Brain Stimulation) บริการกระตุ้นสมองด้วยกระแสไฟฟ้า tDCS และ rTMS ในผู้ที่แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเห็นควรให้รักษาด้วยวิธีดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย
  • ฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์และนวัตกรรม (Robotic and Innovation Training) บริการฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยหุ่นยนต์และนวัตกรรมที่ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟูคิดประดิษฐ์ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทีมงาน

1. รศ. พญ. กฤษณา พิรเวช
2. รศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล
3. อ.พญ.พิม ตีระจินดา
4. นายวีระชัย จิตภักดี นักกายภาพบำบัด
5. น.ส.วรวรรณ หัตถโชติ นักกายภาพบำบัด
6. น.ส.ศุภรดา วงศ์วัฒนนาถ นักกายภาพบำบัด
7. น.ส.สุธิดา ดิษฐพงศ์ภักดี นักกายภาพบำบัด
8. น.ส.อาทิตา ก่อการรวด
นักกายภาพบำบัด
9. น.ส.ฐิติชญา สร้อยทอง นักวิจัยผู้ช่วย
10. นายทองสุข คุปตจิต เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู
11. นายธีรพงศ์ เสมามอญ เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู
12. นายกิตติศักดิ์ คงขำ เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู
13. นายอานนท์ ถิระศักด์สกุล เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู
14. น.ส.นภาพร สอนมานะ เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู
15. นางเบญจมาศ พันคง เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู part-time
16. น.ส.ศุภร อายุการ พยาบาล part-time
17. น.ส.ดรุณี ทองประเสริฐ พยาบาล part-time

สถานที่และเวลาการให้บริการ  

  • OPD แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รับตรวจเฉพาะผู้ป่วยพาร์กินสันที่ถูกส่งมาจากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ เปิดบริการทุกวันเช้าพุธที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 8.00-12.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า อาคารส.ธ. ชั้น 6
  • งานบริการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วย เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า อาคารส.ธ. ชั้น 6 ทั้งนี้ผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องผ่านการประเมินจากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูก่อนเสมอ

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรติดต่อ 02-256-4000 ต่อ 70602