หน่วยกิจกรรมบำบัด

ให้บุคคลสามารถทำกิจกรรมได้เหมือนหรือใกล้เคียงปกติ

หน่วยกิจกรรมบำบัด  มีหน้าที่ให้บริการทางกิจกรรมบำบัดแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก โดยกระบวนการตรวจ ประเมิน ส่งเสริม ป้องกันบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ เพื่อให้บุคคลดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพโดยการนำกิจกรรม วิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาเป็นวิธีการในการบำบัด

 • ประเมินและฝึกทักษะการทำงานของแขนและมือ ในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวหรือบาดเจ็บของมือ
 • ประเมินและฝึกทักษะการทำกิจวัตรประจำวัน ในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านร่างกาย การอ่อนแรง การเคลื่อนไหวลำบาก
 • ประเมินและฟื้นฟูด้านประสาทรับความรู้สึก
 • ประเมินและฝึกการดูด การเคี้ยว การกลืน ในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืน
 • ประเมินและฝึกทักษะด้านการรับรู้ การเรียนรู้ ความคิดและความเข้าใจ
 • การกระตุ้นพัฒนาการในเด็ก ด้านการเคลื่อนไหว การเรียนรู้ จิตสังคม การสื่อสาร และการบูรณาการประสาทรับความรู้สึก
 • การออกแบบ ผลิต เครื่องดาม/ผ้ายืดรัดแผลนูน/อุปกรณ์ช่วยในการทำกิจวัตรประจำวัน
 • ให้คำปรึกษาและความรู้ แก่ผู้ป่วยและญาติในด้านการบำบัดรักษา ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อกลับไปบ้าน รวมถึงการแนะนำการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย
 • ประเมิน ให้ คำแนะนำ และคัดกรองปัญหา ทางกิจกรรมบำบัดเบื้องต้น แก่ผู้สูงอายุ

บริการผู้ป่วย

 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบประสาท ทั้งที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว การทำกิจวัตรประจำวันและการกลืนลำบาก
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนหรือมือ
 • ผู้ป่วยเด็ก ที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ ด้านพฤติกรรม หรือการเรียนรู้
 • ผู้สูงอายุ

สถานที่และเวลาการให้บริการ

 • ให้บริการแยกตามประเภทผู้ป่วย/ตึก
ผู้ป่วยนอก(OPD) – ตึก สธ.9 วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.00-16.00 น.
ผู้ป่วยใน(IPD) – ตึกภูมิสิริ ชั้น 14 วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.00-16.00 น.
– ผู้ป่วยในบริการข้างเตียง(B/S) ตามหอผู้ป่วยต่างๆ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
ผู้ป่วยเด็ก – ตึกไนติงเกล ชั้น1 วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.00-16.00 น.
คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี – ตึก สธ.4 วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.00-16.00 น.
 • ให้บริการคลินิกเฉพาะทางร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
คลินิกฟื้นฟูมือ ตึก ภปร.2 – วันอังคาร 13.00-16.00 น.
– วันพุธ 08.00-16.00น.
คลินิกฟื้นฟูการกลืน – ตึกสก.4 วันจันทร์  13.00-16.00 น.
– ตึก ภูมิสิริ ชั้น 10 วันศุกร์ 13.00-16.00 น. เดือนละ 1 ครั้ง
– ตึก สธ. 9 วันศุกร์ 13.00-16.00 น. เดือนละ 2 ครั้ง
คลินิกเด็ก ตึก ภปร.2 – วันจันทร์ 13.00-16.00 น. เดือนละ 2 ครั้ง
คลินิกฝังเข็ม ตึก ภปร.2 – วันพุธ  13.00-16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

 • เบอร์โทรติดต่อ 02-2564000 ต่อ 70906  หน่วยกิจกรรมบำบัด อาคาร ส.ธ. ชั้น 9
 • เบอร์โทรติดต่อ 02-2564000 ต่อ 81413, 81416  หน่วยกิจกรรมบำบัด อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 14 โซน C
 • เบอร์โทรติดต่อ 02-2564231-32 ต่อ 303 หน่วยกิจกรรมบำบัด ตึกไนติงเกล ชั้น 1

เอกสารดาวน์โหลด

กิจกรรมบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย

กิจกรรมบำบัดเพื่อฟื้นฟูการกลืน