คลินิกนวดแผนไทยเพื่อการรักษา

อยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป