ผลของการออกกำลังกายที่บ้านด้วยการบีบมือแบบเกร็งค้างโดยใช้อุปกรณ์ที่มีวางจำหน่ายทั่วไปต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

ผลของการออกกำลังกายที่บ้านด้วยการบีบมือแบบเกร็งค้างโดยใช้อุปกรณ์ที่มีวางจำหน่ายทั่วไปต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
ธัญญา จิตต์แก้ว1, จิรภา แจ่มไพบูลย์ 1,สริสสา แรงกล้า1, ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน2
1ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2สาขาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย