ทุนวิจัยสำหรับ STAFF

แหล่งทุนภายใน

 • สำนักงานบริหารวิจัย จุฬาฯ (http://rs.md.chula.ac.th)
  • ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่
  • ทุนส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย (STAR/ RU/ CE)
  • ทุนอุดหนุนการวิจัยจากรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน)
  • ทุนอื่นจากจุฬา
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (http://rs.md.chula.ac.th)
  • ทุนรัชดาภิเษกสมโภช
   • ประเภท 1 สำหรับอาจารย์ที่กำกับดูแล โครงการวิจัยของนิสิต Resident/Fellow
   • ประเภท 2 สำหรับอาจารย์/นักวิจัย
   • ประเภท 3 เพื่อส่งเสริมการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund)
  • ทุนสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงาน (ติดต่อ 4546 ต่อ 14 คุณฟ้า (ฝ่ายวางแผนและพัฒนา))
 • รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (โทร: 02-256-4649, 4650 / E-mail: hrdkcmh@chulahospital.org)
  • ทุนสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงาน (ติดต่อ 4546 ต่อ 14 คุณฟ้า (ฝ่ายวางแผนและพัฒนา))
 • ทุนสนับสนุนภาควิชาอายุรศาสตร์

 แหล่งทุนภายนอก

 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (http://www.nrct.go.th)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (http://www.mua.go.th/)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (https://www.trf.or.th/)
 • เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกอบไปดว้ ยสกว. สกอ. สวก. สวทช. สวทน. และสวรส. (https://www.nrms.go.th/)

แหล่งทุนภายใน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช

 1. ประเภทที่1 สำหรับอาจารย์ที่กำกับดูแลโครงการวิจัยของนิสิต Resident และ Fellow
  • คุณสมบัติ STAFF/ YOUNG STAFF*
  • งบประมาณ เรื่องละไม่เกิน 150,000 บาท
 2. ประเภทที่ 2 สำหรับอาจารย์/นักวิจัย
  • คุณสมบัติ STAFF/ YOUNG STAFF*
  • งบประมาณ โครงการละไม่เกิน 400,000 บาท
 3. ประเภทที่ 3 เพื่อส่งเสริมการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก (Matching Fund)
  • คุณสมบัติ STAFF/ YOUNG STAFF*
  • งบประมาณ ร้อยละ 50 ของทุนวิจัยที่ได้รับต่อปี ปีละไม่เกิน 500,000 บาท

 

*YOUNG STAFF = อายุงานไม่เกิน 1 ปี