คลินิกไฟฟ้าวินิจฉัย Electrodiagosis (EMG)

เพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำ

การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย (Electrodiagnosis) เป็นการนำเครื่องมือทางไฟฟ้ามาใช้ตรวจการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โดยอาศัยคุณสมบัติทางประสาทสรีรวิทยา ซึ่งเป็นการตรวจที่ต่อเนื่องจากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ไฟฟ้าวินิจฉัยนี้สามารถช่วยในการวินิจฉัยโรค และบอกพยาธิสภาพของระบบประสาท  ให้การวินิจฉัยแยกโรค อีกทั้งช่วยในการพยากรณ์โรคที่เกี่ยวกับหน่วยยนต์ (motor unit) ประสาทรับความรู้สึก (sensory nerve) ประสาทสั่งการ (motor nerve) ประสาทอัตโนมัติ (sympathetic response) รอยต่อระหว่างประสาทกล้ามเนื้อ (neuromuscular junction) การตรวจวินิจฉัยด้วยไฟฟ้าเป็นวิธีที่ non-invasive และไม่ค่อยมีข้อห้าม นอกจากจะต้องระวังในผู้ป่วยที่มีโรคเลือดออกง่าย หรือได้รับยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด พวกที่มีผิวหนังอักเสบติดเชื้อในบริเวณที่ต้องการตรวจ ก่อนการตรวจทุกครั้งต้องซักประวัติ ตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยแยกโรค และวางแผนการตรวจ 


ทีมงาน

สถานที่และเวลาการให้บริการ  

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 – 12:00 น. ณ ห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย อาคารส.ธ.ชั้น 9 ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู


ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรติดต่อ 0-2256-4000 ต่อ 70904