คลินิกฟื้นฟูเด็ก

ตรวจและรับปรึกษาผู้ป่วยเด็ก

เพื่อทำการฟื้นฟู

คลินิกฟื้นฟูเด็กให้บริการตรวจผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยรับปรึกษาจากแพทย์ออโธปิดิกส์เด็ก เก็บข้อมูล และสร้างฐานข้อมูลเพื่อต่อยอดในการทำวิจัย จากงานบริการและด้านคลินิก รวมถึงวางแผนพัฒนาองค์ความรู้และให้บริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูในเด็ก

  • รับปรึกษา และตรวจผู้ป่วยทางงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูในเด็ก
  • แพทย์ตรวจและรับปรึกษาผู้ป่วยเด็กเพื่อทำการฟื้นฟู
  • นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัดสอนการดูแลแบบองค์รวมเพื่อทำเป็นโปรแกรมฝึกที่บ้าน

ทีมงาน

  1. ผศ.พญ.รัตนา  รัตนาธาร
  2. พญ.โสภาทิพย์   ฤกษ์ม่วง
  3. นางผุสดี  โพธาราม
  4. นางสาวทศวรรณ  เอี่ยมการ์ด พงษ์นุ่มกุล
  5. นางสาวสุนิสา  คล่องการ
  6. นางสาวเมธินี  นัสสาสาร

สถานที่และเวลาการให้บริการ  

ให้บริการ OPD ณ อาคาร ภปร. ชั้น 2 สัปดาห์ที่ 2 และ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 13.00-15.00 น.


ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรติดต่อ 02-2565351

เอกสารดาวน์โหลด