คลินิกฟื้นฟูหัวใจ – ปอด

ให้การฟื้นฟู ผู้ป่วยโรคหัวใจและปอด ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการออกกำลังกาย

ตรวจประเมินและให้การฟื้นฟู ผู้ป่วยโรคหัวใจและปอด ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการออกกำลังกาย รวมถึงให้คำแนะนำเรื่องการออกกำลังกายและปรับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซ้ำ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุด

 • ตรวจประเมินผู้ป่วยเพื่อประเมินความเสี่ยงและความสามารถในการออกกำลังกาย
 • จัดโปรแกรมการฟื้นฟูแบบผู้ป่วยนอกเป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยมาที่โรงพยาบาล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และออกกำลังที่บ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
 • ให้คำแนะนำเรื่องการออกกำลังกาย และระดับความหนักของกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค การดูแลตนเอง และการปรับเปลี่ยนปัจจัยเสี่ยงต่างๆ


ทีมงาน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสริสสา  แรงกล้า
 • อาจารย์แพทย์หญิงจิรภา  แจ่มไพบูลย์
 • นายพรเทพ  รอดโพธิ์ทอง
 • นางจิราภรณ์  ปาสานำ
 • นางสาวชนิกา  เตียงสิทธิวัฒน์
 • นางสาวนภัสนันท์  สุดแสง
 • นางสาวจุฑามาส  ฉลวยศรีเมือง
 • นางสาวนันทวรรณ  ธรรมาภรณ์พัฒนา
 • นางฐิตาภา  อิสรไกรศีล
 • นางพจนารถ  เลิศปัญญาดี
 • นางสาวปวิชญา  อ่าวเจริญ
 • นางสาวพิณรัตน์  จันทร
 • นายวุฒินันท์  มาหา
 • นางสาวจิราพร  ผิวอ่อน

สถานที่และเวลาการให้บริการ  

วันจันทร์ และพฤหัสเวลา 13.00-16.00 น. ณ ตึกภูมิสิริ ชั้น 14


ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรติดต่อ 02-256-4000 ต่อ 81407

เอกสารดาวน์โหลด