คลินิกฟื้นฟูการกลืน

รักษาฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหา

ด้านการกลืน

ตรวจประเมินรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืน โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกิจกรรมบำบัด ดังนี้

  • ตรวจประเมินการกลืนโดยภาพถ่ายรังสี (Video fluoroscopic Swallowing study )VFSS
  • ตรวจประเมินการกลืนโดยการส่องกล้อง (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing ) FEES

ทีมงาน

  1. ผศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล
  2. อ.พญ.พิม  ตีระจินดา
  3. อ.พญ.เชิญขวัญ  สธนเสาวภาคย์
  4. งานกิจกรรมบำบัด (นักกิจกรรมบำบัด,ผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัด)

สถานที่และเวลาการให้บริการ  

  • คลินิกฟื้นฟูการกลืน+ทุกวันศุกร์ ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคาร ส.ธ. ชั้น 9
  • ตรวจประเมินการกลืนโดยภาพถ่ายรังสี (VFSS) ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคาร สก. ชั้น 4

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรติดต่อ 02-256-4000 ต่อ 70906 (คุณวนิชา สินเปีย) วันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือนเวลา13.00-16.00น. อาคารส.ธ.ชั้น 9

เอกสารดาวน์โหลด