คลินิกกายอุปกรณ์


รักษาฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยกายอุปกรณ์

ให้การรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยกายอุปกรณ์ และรองเท้าเพื่อการรักษาโดยนักกายอุปกรณ์,ช่างกายอุปกรณ์ และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • การผลิตและซ่อมแซมกายอุปกรณ์ (Prosthesis-orthosis)
 • การผลิตปรับแต่ง และซ่อมแซมรองเท้าเพื่อการรักษา และแผ่นรองของรองเท้า

ทีมงาน

 1. อ.นพ.ภัทรพล  ยศเนืองนิตย์
 2. ผศ.พญ.ศิริพร  จันทร์ฉาย
 3. อ.พญ.นันทวัน คูนลินทิพย์
 4. นายจิรายุ  เทียมประสิทธิ์
 5. นางสาวจิรพรรณ  พุทธิไพศาล
 6. นายอธิคม  มีโต
 7. นายณัฐพงษ์  สุภาพันธ์
 8. นายอธิวัฒน์  พานนนท์
 9. นางสาวเบญจพร  อินทรปราง
 10. นางสาวสุภาวดี  ทิวทัศน์ธาดา

สถานที่และเวลาการให้บริการ  

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 และ เวลา 13.00-15.30 น. ณ ตึกไนติงเกล ชั้น 1 ห้องกายอุปกรณ์


ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรติดต่อ 02-256-4231-32 ต่อ 101

เอกสารดาวน์โหลด