การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รอบที่ 1 ประจำปีการฝึกอบรม 2566

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 ตามประกาศ แนบท้าย

ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 23/2565 เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1

ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2566

หมายเหตุ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากประกาศของราชวิทยาลัยฯ คือ คะแนนสอบภาษาอังกฤษภายใน 2 ปี และหลักฐานการบันทึก E-Logbook ในการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ และคะแนนสะสม CME
ตามหนังสือ พส. 012/12824 (ถ้ามี)

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 6 เลขที่ 1873 ถนนพระราม 4 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (คุณพรพิมล ชูบุญ) เบอร์โทร : 02-256-4000 ต่อ 60602 ในเวลาราชการเท่านั้น