foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Department of Rehabilitation Medicine

จำนวนผู้เยี่ยมชม

138871

Your IP: 54.159.51.118
Server Time: 2018-12-16 02:26:09

สถิติการเยี่ยมชม

อ.พญ.นิภาภรณ์ คนเจน

อาจารย์แพทย์

วุฒิการศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ    แพทยสภา / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

- Diploma in FIMS basic course in sports การกีฬาแห่งประเทศไทย

งานวิจัย
- ฐปกรณ์ แหนบนาค, นิภาภรณ์ คนเจน, ศิริพร จันทร์ฉาย. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดคลื่นเสียงเป็นจังหวะด้วยการบีบอัดอากาศกับ เครื่องกำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูงในการรักษาโรคพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ: การประชุมวิชาการประจำปี 2554