foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Department of Rehabilitation Medicine

จำนวนผู้เยี่ยมชม

138873

Your IP: 54.159.51.118
Server Time: 2018-12-16 02:26:16

สถิติการเยี่ยมชม

อ.นพ.ทรงพจน์ ตันประเสริฐ

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหาร

วุฒิการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตรแพทย์กีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตรการอบรมการแพทย์จีนและฝังเข็มกระทรวงสาธารณสุข

 

 

        ผลงานทางวิชาการ

         - Tanprasart S., Sarinkaphaibulaya A., Aksaranugraha S. Isokinatic Evaluation of the ankle invertors and evertors in flat foot in Chulalongkorn Hospital. J Thai Rehabil 1991;9(1):13-17

         - ทรงพจน์ ตันประเสริฐ. รายงานผู้ป่วย, การกดทับเส้นประสาท suprascapular ในตำแหน่งและพยาธิสภาพที่พบไม่บ่อยจุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 16, 2 กุมภาพันธ์ 2545