foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Department of Rehabilitation Medicine

จำนวนผู้เยี่ยมชม

138899

Your IP: 54.159.51.118
Server Time: 2018-12-16 02:27:41

สถิติการเยี่ยมชม

อ.พญ.จิรภา แจ่มไพบูลย์

อาจารย์แพทย์

วุฒิการศึกษา

 - แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทยสภา / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-หลักสูตรอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ (CARDIAC REHABILITATION TRAINER) 
ชมรมฟื้นฟูหัวใจแห่งประเทศไทย