foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Department of Rehabilitation Medicine

จำนวนผู้เยี่ยมชม

138893

Your IP: 54.159.51.118
Server Time: 2018-12-16 02:27:22

สถิติการเยี่ยมชม

  รศ.พญ.กฤษณา   พิรเวช

หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วุฒิการศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

- Diploma in FIMS Basic Course on Sports การกีฬาแห่งประเทศไทย

- Clinical Neurophysiology Massachusettes General Hospital, Harvard University (U.S.A.)

- Stroke Rehabilitation Spaulding Rehabilitation Hospital, Harvard University (U.S.A.)

- MiniMBA in Health จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- EMG/EEG and Neurophysiology in Clinical Practice. Mayo Clinic, Florida, USA

- Intensive Course in TMS. Barenson –Allen Center for Noninvasive Brain Stimulation Harvard Medical School, USA

 

รางวัลผลงานทางวิชาการที่เคยได้รับรางวัล

1.Award of Excellence ผลงานวิจัยเรื่อง Electrophysiological Studies in a Thai Family with Autosomal Dominant Cortical Myoclonic Tremor with Epilepsy (ADCME) ในงานประชุมนานาชาติ Asian and Oceanian Symposium on Clinical Neurophysiology 2009 ประเทศเกาหลี
2.ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษานำร่องประสิทธิผลของ thumb stabilization splint ต่อการทำงานของมือข้างที่เป็นอัมพาตในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2548 ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
3.ผลงานวิจัยเรื่อง ผลของ Ultrasound thermotherapy ในการรักษาภาวะเส้นประสาทมีเดียนถูกกดรัดบริเวณอุโมงค์ข้อมือ ในระยะรุนแรงน้อยถึงปานกลาง ในงานประชุมนานาชาติ Asian and Oceanian Symposium on Clinical Neurophysiology 2005 และงานประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
4.ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการรักษา Myofascial Trigger Point โดยการใช้ Dry Needling และการฉีด 1% Xylocaine ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อคอ และหลังส่วนบน ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2546 ของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

งานแต่งตำรา บทความทางวิชาการ

1. กฤษณา พิรเวช "การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง" ในดุจใจ ชัยวานิชศิริ วสุวัฒน์กิติสมประยูรกุล บรรณาธิการ ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู กรุงเทพฯ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552;165-86
2. กฤษณา พิรเวช "ไฟฟ้าวินิจฉัย" ในดุจใจ ชัยวานิชศิริ วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล บรรณาธิการ ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู กรุงเทพฯ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552;73-88
3. กฤษณา พิรเวช "การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน" ในนิจศรี ชาญณรงค์ (สุวรรณเวลา) บรรณาธิการ การดูแลรักษาภาวะสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลัน กรุงเทพฯ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550; 205-28
4. กฤษณา พิรเวช "สุขภาพดีในสตรีวัยหมดระดู" ในธาริณี แม่นชนะ เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข บรรณาธิการ OB&GYN update & practical VI โรงพิมพ์บริษัท คอนเซ็พท์ เมดิคัส จำกัด 2550; 63-8
5. กฤษณา พิรเวช "Exercise recommendations for stroke survivors" ในการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติ
การเวชศาสตร์การกีฬา 2550; 102-4
6. กฤษณา พิรเวช จริยา บุญหงษ์ วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล รัตนา รัตนาธาร "Comprehensive Management in Myofascial Pain Syndrome" ในบุรณี กาญจนถวัลย์ โสฬสินี เหมรุ่งโรจน์ ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์ บรรณาธิการ เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2549. ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์ 2549: 75-83.
7. กฤษณา พิรเวช "แนวทางการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง" ในการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย มิถุนายน 2548
8. กฤษณา พิรเวช "การออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ (Exercise during pregnancy)" ใน CME PLUS มิถุนายน 2547.
9. กฤษณา พิรเวช "Low Back Pain from principle to practice" ในเวชศาสตร์ครอบครัว 2546
10. กฤษณา พิรเวช "Stroke Rehabilitation" ในการประชุมวิชาการกลางปีของสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2545
11. Piravej K. " Rehabilitation in Stiff Hand " ในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 18 ของชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีนาคม 2545
12. กฤษณา พิรเวช "Stroke Rehabilitation" ในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2543
13. กฤษณา พิรเวช CAI เรื่อง "การออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์" พ.ศ. 2547
14. กฤษณา พิรเวช CAI เรื่อง "ไฟฟ้าวินิจฉัย" พ.ศ. 2543

 

งานวิจัย

1. Wattanapan P, Kovindha A, Piravej K, Kuptniratsaikul V. Relationship between the ability to change from a supine to a sitting position at admission and mobility outcomes after stroke rehabilitation. J Med Assoc Thai. 2010 Mar; 93 Suppl 3:S21-4
2. Krisna Piravej, Preeda Tangtrongchitr, Parichawan Chandarasiri, Luksamee Paothong, and Saengaroon Sukprasong. Effects of Thai Traditional Massage on Autistic Children's Behavior. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2009 Dec;15:1355-6
3. Krisna Piravej, Nath Pasutharnchat , Tayad Deesudchit, Chusak Limotai , Roongroj Bhidayasiri , Chaichon Locharernkul. Electrophysiologic Studies in a Thai Family with autosomal Dominant cortical Myoclonic Tremor with Epilepsy (ADCME). Clinical Neurophysiology 2009 April; Suppl.1:S41.
4. Permsirivanich W, Tipchatyotin S, Piravej K, Juntawises U, Kuptniratsaikul V, Ma-A-Lee A. Factors influencing home modification of stroke patients. J Med Assoc Thai. 2009 Jan; 92(1):101-7
5. Kuptniratsaikul V, Kovindha A, Dajpratham P, Piravej K. Main outcomes of stroke rehabilitation: a multi-centre study in Thailand. J Rehabil Med. 2009 Jan; 41(1):54-8.
6. Piravej K, Paothong L, Sukprasong S, Tangtrongchitr P Chandarasiri P.Effects of Thai Massage on Behavior in Autistic Children: A preliminary study. J Rehabil Med 2008; Suppl 46: 82
7. Kuptniratsaikul V, Kovindha A, Massakulpan P, Piravej K, Suethanapornkul S, Dajpratham P, Manimmanakorn N, Permsirivanich W, Archongka Y, Kuptniratsaikul PS. An epidemiologic study of the Thai Stroke Rehabilitation Registry (TSRR): a multi-center study. J Med Assoc Thai. 2008 Feb; 91(2):225-33.
8. Suwanwela NC, Eusattasak N, Phanthumchinda K, Piravej K, Locharoenkul C.Combination of acute stroke unit and short-term stroke ward with early supported discharge decreases mortality and complications after acute ischemic stroke. J Med Assoc Thai. 2007 Jun;90(6):1089-96.
9. Pansombut A, Piravej K, Charnarong N. Knowledge about Stroke and Ability in Assessing Activity of Daily Living by Stroke Patients and Family Members. J Thai Rehabili Med 2007;17(1):7-13.
10. Piravej K, Kitisomprayoonkul W, Jongprasitkul H, Aramrussameekul W. Effectiveness of
thumb stabilization splint on the hemiplegic hand functions in chronic stroke patients: A pilot
study. Journal of Rehabilitation Medicine/Stroke Rehab 2006, Gothenburg, Sweden, 26-28
April, 2006 .
11. Piravej K, Boonhong J. Effect of ultrasound thermotherapy in mild to moderate carpal tunnel
syndrome. J Med Assoc Thai 2004;87(Suppl 2): S100-S106.
12. Permsirivanich W, Piravej K. The comparison of nerve conductionstudies in normal subjects
by using MEDELEC and NIHON KOHDEN. J Thai Rehabil 2003;13(2):71-6.
13. Piravej K, Wiwatkul W. Risk factors for stroke in Thai patients. J Med Assoc Thai 2003;
86 (Suppl 2): S291-S298.

14. Piravej K. Survey of stroke trigger in Thai patients : a preliminary study. Abstracts Book, 3rd
World Congress in Neurological Rehabilitation, Venice, April 2-6, 2003.
15. Techapitaktham S, Piravej K. Clinical manifestation and electrodiagnostic feature of carpal
tunnel syndrome. J Thai Rehabil 2001;10(3):84-91.
16. Sangvanich B, Piravej K. A comparison of electrodiagnostic tests of mild carpal tunnel
syndrome. J Thai Rehabil 2001;10(3):92-9.
17. Piravej K, Saksirinukul R. Survey of patterns, attitudes and the general effects of exercise
during pregnancy in 203 Thai pregnant women at King Chulalongkorn Memorial Hospital.
J Med Assoc Thai 2001; 84(Suppl 1): S276-S282.

18. Piravej K, Suwanwalaikorn S, Mitrabhakdi E. Correlation of Semmes - Weinstein monofilament
tests and electrophysiological studies of diabetic neuropathy in lower extremities. Chula Med J
2002;46(4):305 – 14.
19. Piravej K. Ulnar nerve somatosensory evoked potentials during adduction, abduction and
external rotation of arm. A normal study. Chula Med J 1998; 42(7):505-22.
20. Archongka Y, Piravej K. Posterior tibial somatosensory evoked potentials in normal subjects
at Chulalongkorn Hospital. J Thai Rehabil 1998;7(3):101-7.
21. Burusnukul P, Piravej K. The difference between median and ulnar mixed nerve action
potential from palmar stimulation in normal subjects. J Thai Rehabil 1998;8(2):211-20.
22. Leethochavalit N, Piravej K, Aksaranugraha S. Normative study of median somatosensory
evoked potentials. J Thai Rehabil 1997; 6(3):18-24.
23. Piravej K. Magnetic stimulation in clinical neurophysiology. Chula Med J 1997;41(6):465-74.
24. Piravej K. The normative study of BAEPs in Chulalongkorn Hospital. J Thai Rehabil 1995;
5(2) : 31-9.