foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Department of Rehabilitation Medicine

จำนวนผู้เยี่ยมชม

143078

Your IP: 54.226.64.30
Server Time: 2019-01-22 05:08:49

สถิติการเยี่ยมชม

คณาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

         

          

รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช

หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย

ศ.กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์

ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสร์ฟื้นฟู

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ

ที่ปรึกษาด้าน HA,QA

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล

รองหัวหน้าภาคด้านวิชาการ

รศ.พญ.จริยาบุญหงษ์

รองหัวหน้าภาคด้านวิจัย

ผศ.พญ.ศิริพร จันทร์ฉาย

รองหัวหน้าภาคด้านบริการ

ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา

หัวหน้าหน่วยวิจัยฟื้นฟูระบบประสาท

ผศ.พญ.รัตนา รัตนาธาร

อาจารย์แพทย์

อ.พญ.สริสสา์ แรงกล้า

อาจารย์แพทย์

   
 

อ.นพ.ภัทรพล ยศเนืองนิตย์

อาจารย์แพทย์

 

อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รศ.(พิเศษ)พญ.ณัฏฐิยา ตันติศิริวัฒน์

เลขาภาควิชา/ฝ่าย

อ.พญ.อารยา เจริญอาภรณ์วัฒนา

ผู้ช่วยด้าน HA

อ.พญ.พิม ตีระจินดา

อาจารย์แพทย์

 

อ.พญ.จิรภา แจ่มไพบูลย์

อาจารย์แพทย์

อ.พญ.นันทวัน  คูนลินทิพย์

อาจารย์แพทย์

อ.พญ.ฑิมภ์พร  วิทูรพงศ์

อาจารย์แพทย์

อาจารย์ประจำศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

อ.นพ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์

รอง ผอ. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

อ.นพ.ทรงพจน์ ตันประเสริฐ

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหาร ศ.ว.ฟ.

อ.พญ.ขวัญยุพา สุคนธมาน

หัวหน้าฝ่ายบริการ

อ.พญ.นิภาภรณ์ คนเจน

อาจารย์แพทย์

อ.พญ.สิริขวัญ ปัญญาศรีวณิช

อาจารย์แพทย์

อ.นพ.นรินทร์  งามรุ่งศิริ

อาจารย์แพทย์