foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Department of Rehabilitation Medicine

จำนวนผู้เยี่ยมชม

143084

Your IP: 54.226.64.30
Server Time: 2019-01-22 05:09:14

สถิติการเยี่ยมชม

ความเป็นมา

Sek prapai krasae yeum

ศ.กิตติคุณ นพ.เสก

อักษรานุเคราะห์

รศ.พญ.ประไพ

พัวพันธ์

รศ.นพ.กระแส

สุคนธมาน

รศ.นพ.เยี่ยมมโนภพ

บุนนาค

     งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูเริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกใน รพ.จุฬาลงกรณ์ เมื่อศ.กิตติคุณนพ.เสก อักษรานุเคราะ์ห์์ สำเร็จการศึกษา American Board of Physical Medicine and Rehabilitation จากอเมริกาในปี พ.ศ.2513 และเริ่มงานสอนนิสิตแพทย์ในปี พ.ศ. 2514 โดยรวมอยู่ในภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

     เมื่อรศ.พญ.ประไพ พัวพันธ์, รศ.นพ.กระแส สุคนธมานและรศ.นพ.เยี่ยมมโนภพ บุนนาค สำเร็จการศึกษาAmerican Board of Physical Medicine and Rehabilitation จากอเมริกาได้กลับมารับราชการที่ คณะแพทยศาสตร์ คณาจารย์ทั้งสี่ท่านจึงเริ่มบุกเบิกงานวิชาการและงานบริการด้านเวชศาสตร์ ฟื้นฟูให้สมบูรณ์์ขึ้น

     ต่อมาพ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นปีสากลคนพิการ สภากาชาดไทยได้ก่อตั้งศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จากความพร้อมด้านคณาจารย์ บุคลากร และสถานที่ให้บริการผู้ป่วย แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.จุฬาลงกรณ์ร่วมกับ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จึงได้ร่วมมือกันจัดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูขึ้น ให้การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง ตั้งแต่ พ.ศ.2527 เป็นต้นมา

     ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้แยกออกจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ และเป็นภาควิชาที่ 21 ของคณะแพทยศาสตร์ มีรศ.นพ.กระแส สุคนธมานดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเป็นคนแรก ดำเนินงานวิชาการ งานวิจัย บริการวิชาการ ร่วมกับฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.จุฬาลงกรณ์และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย

     อาจารย์ทุกท่านเปรียบเสมือนผู้ให้กำเนิดงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูของจุฬาลงกรณ์ ด้วยความเป็นศาสตร์ใหม่ ท่ามกลางความขาดแคลน ด้านทรัพยากรและสถานที่ อาจารย์ทุกท่านได้อุทิศตนมุ่งมั่นพัฒนา ให้วิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นที่รู้จักในวงการแพทย์และอบรมสั่งสอนศิษย์ทุกคน ด้วยความเมตตา ศิษย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจุฬาฯต่างรำลึกถึงพระคุณของอาจารย์ทุกท่าน ด้วยความเคารพรัก และภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง