foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Department of Rehabilitation Medicine

จำนวนผู้เยี่ยมชม

143076

Your IP: 54.226.64.30
Server Time: 2019-01-22 05:08:41

สถิติการเยี่ยมชม

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

        ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อสำนักบริหาร สภากาชาดไทย ให้บริการรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู มีประเภทของกลุ่มโรคที่รับไว้รักษาดังนี้ การฟื้นฟูระบบประสาท การฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การฟื้นฟูเด็ก ด้วยทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด นักจิตบำบัด นักนันทนาการ นักสังคมสงเคราะห์ และนักโภชนาการ

ผู้ป่วยที่ต้องการมารับการฟื้นฟูที่ศูนย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู จำเป็นต้องรับการประเมินจากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป รพ.จุฬาลงกรณ์ ตึกภ.ป.ร. ชั้น 5 ก่อนเข้ารับการฟื้นฟู ปัจจุบันมีจำนวนเตียงทั้งหมด 80 เตียงแบ่งเป็น ห้องพักผู้ป่วยพิเศษจำนวน 20 เตียง ห้องพักผู้ป่วยสามัญชายและหญิงจำนวน 60 เตียง