foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Department of Rehabilitation Medicine

จำนวนผู้เยี่ยมชม

138890

Your IP: 54.159.51.118
Server Time: 2018-12-16 02:27:13

สถิติการเยี่ยมชม

ผลงานหนังสือของภาควิชา

ภาคเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีผลงานด้านหนังสือด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์ดังนี้

 

ศ.พญ.ดุจใจ  ชัยวานิชศิริ, อ.นพ.วสุวัฒน์  กิติสมประยูรกุล.ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู.กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:2557