foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Department of Rehabilitation Medicine

จำนวนผู้เยี่ยมชม

118825

Your IP: 54.224.255.17
Server Time: 2018-06-24 07:21:33

สถิติการเยี่ยมชม

1.1            ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นภาควิชาทางคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ สถานที่ตั้งภาควิชาอยู่ที่ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และตึกเจริญ-สมศรี ชั้น 1 ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ปรัชญา (ใช้ร่วมกับคณะ)

               แพทย์จุฬาฯคู่กาชาดไทย วิชาการก้าวไกลสู่สากล รับใช้ปวงชนด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์

                ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีคุณภาพ ผลิตงานวิจัยและให้บริการทางวิชาการที่มีมาตรฐานระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรม รับใช้สังคมประเทศชาติ เป็นแหล่งอ้างอิงได้ในระดับชาติ และนานาชาติ บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียง

พันธกิจ

 1. จัดการเรียนการสอนด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูให้แก่นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนิสิตวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีความรู้ ใฝ่รู้ และมีเจตคติในการให้บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
 2. ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ
 3. สร้างงานวิจัยด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีคุณค่า เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาทางการแพทย์อย่างได้ผล และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ
 4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
 5. ตรวจสอบและพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
 6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และจริยธรรมอันดีงาม

วัตถุประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีความรู้ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้น ฟูอย่างถ่องแท้ สามารถคิด และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน
 2. ให้บริการทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน บริการตรวจรักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพอันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 3. สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางการแพทย์
 4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค รักษาโรคและฟื้นฟูสุขภาพรวมทั้งเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
 5. มีการพัฒนาองค์กร และบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง
 6. ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และจริยธรรมอันดีงาม

งานด้านการเรียนการสอน บริการวิชาการ และงานวิจัย ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของคณาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับความร่วมมือจากแพทย์ประจำฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษ ทำงานควบคู่ไปกับอาจารย์ประจำของภาควิชาฯ อีกทั้งมีความร่วมมือในการจัดโปรแกรมฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน โดยมีศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย เป็นแม่แบบของ Rehabilitation Center ที่สำคัญ

ค่านิยมขององค์กร (Core Value)

ภาควิชามีค่านิยมเหมือนกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ ซึ่งได้จากการสัมมนากรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดังนี้

Morality Excellence Dignity Innovation Social responsibility Continuous improvement Unity Plus”

จริยธรรม ความเป็นเลิศ ความภาคภูมิใจ นวัตกรรมและการเรียนรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามัคคี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

กรรมการภาควิชาฯ ประชุมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ แจ้งให้บุคลากรทราบและขอความคิดเห็น มีการแจ้ง ย้ำพันธกิจ และเข็มมุ่งในการประชุมสัมมนาภาควิชา และสัมมนาฝ่ายประจำปีทุกปี ในการสร้างองค์กรให้เป็นภาควิชาที่มีความยั่งยืน หัวหน้าภาควิชา และกรรมการภาควิชาใช้แผนยุทธศาสตร์ Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือกำหนดกลยุทธ์ และนำไปสู่การปฏิบัติที่ประสานมุมมองด้านต่างๆ ที่สำคัญ ช่วยให้การทำงานของทุกหน่วยย่อยในองค์กรมุ่งสู่เป้าประสงค์เดียวกัน อีกทั้งการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (QA) และงานบริการ (HA) ซึ่งช่วยให้มีการพัฒนามาตรฐานต่อเนื่อง

ภาควิชามีการสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการดำเนินการ และบรรลุพันธกิจ/ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ของภาควิชาโดยหัวหน้าภาควิชาและกรรมการภาควิชา กำหนดให้มีการประชุมแจ้งผลการดำเนินงานเป็นระยะ และจัดประชุม สัมมนาเพื่อสรุปรวบยอดผลการดำเนินงานประจำปี ส่วนในกรณีมีเหตุการณ์ไม่ปกติ ทีมบริหารความเสี่ยงจะเรียกประชุมแก้ไขทันที