foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Department of Rehabilitation Medicine

จำนวนผู้เยี่ยมชม

135873

Your IP: 54.167.95.51
Server Time: 2018-11-21 06:48:04

สถิติการเยี่ยมชม

 

งานวิชาการ

        ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพรวมถึงการผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ืฟื้นฟู ซึ่งปัจจุบันมีแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่จบมากกว่า 80 คน ภาควิชามีศักยภาพในการอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 6 ตำแหน่งต่อปี

- ประมวลรายวิชาป.บัณฑิตชั้นสูง

1. 3021803 ประมวล-Physical Mod

2. 3021804 ประมวล-Therapeutic ex