foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Department of Rehabilitation Medicine

จำนวนผู้เยี่ยมชม

138865

Your IP: 54.159.51.118
Server Time: 2018-12-16 02:25:50

สถิติการเยี่ยมชม

การรักษาอาการปวดเรื้อรังด้วยคลื่นกระแทก(Shock Wave)       

        การรักษาอาการปวดเรื้อรังบริเวณกล้ามเนื้อสะบักด้วยคลื่นกระแทก(Shock Wave)ชนิด Radial ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ได้ศึกษาถึงประสิทธิของการรักษาอาการปวดเรื้อรัง บริเวณกล้ามเนื้อสะบักด้วยคลื่นกระแทก(Shock Wave)ชนิด Radial หรือที่เรียก ว่า Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy การศึกษานี้่ได้กำหนดให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยคลื่นกระแทกในความถี่ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ผู้ป่วยมีอาการปวดลดลงภายหลังการรักษาตั้งแต่การรักษาครั้งแรกและหายปวดภาย หลังการรักษาต่อเนื่องติดต่อกัน 3-4 ครั้ง  เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาอาการปวดเรื้อรังบริเวณกล้ามเนื้อสะบักด้วย ความร้อนลึกที่มาจากคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหรือ Therapeutic ultrasound ผลการศึกษาพบทั้งสองกลุ่มมีผลลัพธ์การรักษาไม่แตกต่างกันแต่พบผู้ป่วยกลุ่ม ที่ได้รับการรักษาอาการปวดเรื้อรังบริเวณกล้ามเนื้อสะบักด้วยคลื่น กระแทก(Shock Wave)ชนิด Radial มีความพึงพอใจในแง่การลดอาการปวด ความสะดวกในการมารับการรักษา และจำนวนวันที่มารักษาต่อสัปดาห์สูงกว่ากลุ่มที่รับการรักษาด้วย Therapeutic ultrasound

 

 

 

อ้างอิง  พรพิมล สุขสันต์ไพศาล พ.บ., ขวัญยุพา สุคนธมาน พ.บ.การเปรียบเทียบผลการรักษาของ Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy และ Ultrasound ในผู้ป่วย  myofascial pain syndrome ระยะเรื้อรังบริเวณกล้ามเนื้อสะบัก (อยู่ในระหว่างการตีพิมพ์)สถานที่ทำการวิจัย :  แผนกผู้ป่วยนอก ตึก ภปร. ชั้น 5  และ หน่วยกายภาพบำบัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์