foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Department of Rehabilitation Medicine

จำนวนผู้เยี่ยมชม

138877

Your IP: 54.159.51.118
Server Time: 2018-12-16 02:26:29

สถิติการเยี่ยมชม

     

ศ.กิตติคุณ นพ.เสก  อักษรานุเคราะห์

วุฒิการศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์จุฬา
- Certificate, Physical Medicine and Rehabilitation University of Pennsylvania, USA.                                                              

- Certificate, American Board of Physical Medicine and Rehabilitation Northwestern U., U.S.A.                                        
- หนังสืออนุมั
ติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทยสภา

ผลงานทางวิชาการ
1.
Aksaranugraha S. The usefulness of electromyography in the diagnosis

of lumbar never root compression
by herniated disc. (Chula Med. J) 1973 J; 18(1): 7-11

2.เสก อักษรานุเคราะห์, ตรง พันธุมโกมล. การศึกษาเปรียบเทียบกำลังกล้ามเนื้อและไฟฟ้ากล้ามเนื้อก่อน

และหลังการผ่าตัดโรคหมอนกระดูกทับรากประสาท. จุฬาลงกรณ์เวชสาร (Chula Med J) 1979 Jan: 23(1): 33-38

3. Aksaranugraha S. Chanyo Penchart, Vichitra Pipatanakul.

Electro-daignosstic studies in cobra-bite patients.

จดหมายเหตุทางแพทย์ 63. 3 (Mar. 1980) 148-154

4.เสก อักษรานุเคราะห์, สุนิตย์ จันทรประเสริฐ, ทิพย์ประภา เปี่ยมจินดา.

การศึกษาขั้นต้นของการตรวจวัดเส้นประสาท

median ด้วยไฟฟ้าในผู้ป่วยเบาหวาน. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2524 มกราคม 25(1): 719 – 727

5.เสก อักษรานุเคราะห์. สุนิตย์ จันทรประเสริฐ, ทิพย์ประภา เปี่ยมจินดา.

การศึกษาเปรียบเทียบความไวของการตรวจวัดประสาท

Median ด้วยไฟฟ้าในผู้ป่วยเบาหวาน. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2524 มีนาคม: 25(2) : 841 – 847

6.Aksaranugraha S. The median nerve conduction in diabetics. Chula Med.

J. 1981 May: 25(3) : 37

7.Aksaranugraha S. Chandraprasert S. PiamjindaThe correlation between

the activation coefficient of erythrocyte

transketolase activity and diabetic neuropathy.

จดหมายเหตุทางแพทย์ 65, 6(Jan 1982) 325-329

8.Aksaranugraha S. Siripornpanich S. Phantumchinda K, Chalaprawat M.

Effect of Gangliosides in Non-insulin-dependent with

Peripheral Neuropathy. Proceedings on Diabetic Neuropathy, Word J.

Goto Y. Editor. John Wiley & sons. Chichester, 1990: 477-481

9.Aksaranugraha S. Siripornpanich S., Asvaki P. Phanthumchinda

K. Suwanwalaikorn S., Bunnag SC. Treatment of diabetic distal

symmetrical small-fiber polyneuropathy with gangliosides. Part II:

electrodiagnostic aspect. Chula Med. J. 1991 Mar: 35(3) : 149 – 156

10.เสก อักษรานุเคราะห์, พิพัฒน์ ชุมเกษียณ. เส้นประสาทตายจากรถติด.

จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2535 กรกฎาคม: 35(7): 451-455.

11.เสก อักษรานุเคราะห์, รายงานเบื้องต้นการรักษาผลของขนาดยา

และวิธีการให้ยาชนิดไม่ต่อเนื่องของยา Salmon Calcitonin

ชนิดพ่นจมูกในการป้องกันและรักษาโรคกระดูกบางและกระดูกทรุดใน

Metabolic Bone Bulletin. Vol.1 No.2 Jun.1995 หน้า 10-12

12.Charas Suwanwela; Angkana Indarakoses; Sek Aksaranugraha.

Posterior interoseous nerve paralysis.

จดหมายเหตุทางแพทย์ 55: 10(Oct. 1972) 610-613.

13.สุรชาติ อุ่นเรืองศรี, ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์, เสก อักษรานุเคราะห์, เกรียง ตั้งสง่า.

การศึกษาการตรวจระบบประสาทกล้ามเนื้อ

ด้วยไฟฟ้าในกลุ่มญาติผู้ป่วยไหลตาย, ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 พ.ค.-ส.ค. 2535 หน้า 26-30.

14.พรรณวดี เงารัศมี, เสก อักษรานุเคราะห์, เส้นประสาทเสื่อมเนื่องจากลูกเหล็กยกน้ำหนักกดทับ.

จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2536 มกราคม: 37(1): 47-50

15.เบ็ญจวรรณ อัศวกิตติพร, เสก อักษรานุเคราะห์. การศึกษาค่าปกติและการเปลี่ยนแปลง

ของค่าปกติของมุมดิวของนักเรียบในกรุงเทพมหานคร

ระหว่างอายุ 4-10 ปี จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2538; 39(1)

16.เยี่ยมมโนภพ บุนนาค, เสก อักษรานุเคราะห์, กระแส สุคนธมาน, ประไพ พัวพันธ์.

การตรวจวัด distal latency

และความเร็วของกระแสประสาทสั่งการในการวินิจฉัย

carpal tunnel syndrome. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2523 มกราคม; 24(1): 23-27

17.เยี่ยมมโนภพ บุนนาค, เสก อักษรานุเคราะห์, กระแส สุคนธมาน, ประไพ พัวพันธ์.

การศึกษาเปรียบเทียบ motor และ sensory latencies

ของ median nerve ใน carpaltunnel syndrorne. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2524

พฤศจิกายน: 25(6) : 1109-1113.

18.เยี่ยมมโนภพ บุนนาค, เสก อักษรานุเคราะห์, สุรชัย ฉัตรชัยธิติธำรงค์.

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดความเจ็บปวด.

จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2530 พฤศจิกายน: 31(11): 927-930

19.Suwanwalaikorn S., Phanthumchinda K. Aksaranugraha S., Bunnag SC.

Chalaprawat M. Treatment of diabetic distal

Symmetrical small-fiber polyneuropathy with gangliosides.

(prognostic factors) Chula Med. J. 1990 Mar; 35(3) : 157-161

20.Phanthumchinda K. Suwanwalaikorn S. Bunnag SC. Aksaranugraha S.

Chalaprawat M. Treatment of diabetic distal

symmetrical small-fiber polyneuropathy with gangliosides.

(part I: Clinical aspects) Chula Med J. 1991 Mar; 35(3): 141-147

21.Ngunratswamee P., Aksaranugraha S., Phanthumchinda K.,

AsawavichianchindaElectrophysiology Studies in

the Spinocerebellar Degeneration Patients. J. Thai Rehabili. 1992; 2(3): 13-22

22.Chumkasian P., Aksaranugraha S., Satavuthi K.,

The transfetting machine for spinal cord injury patient

and long term prevention of low back pain in health personal J.

Thai Rehab. 1995; 4(3): 23-31

23.Ananontsak A., Aksaranugraha S., Normal value study of blink refles

at Chulalongkorn Hospital. J Thai Rehab. 1995; 5(1): 39-47

24.อุบล ศิริวรากุล, เสก อักษรานุเคราะห์. ค่าปกติของ Q-angle

และอิทธิพลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อ Quadriceps.

วารสารสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กันยายน–ธันวาคม 2536

25.Jitaprinkul S. Nuchprayoon C., Aksaranugraha S., Chaiwanisiri D.,

Leenawat B., Chandraprasert S.

A controlled Clinical Trial of multidiscriplinary

Team approach in the general medical wards of Chulalonkorn Hospital.

J. Med. Assoc. Thai 1995; 78: 618-623

26.Piravej N., Patradul A., Aksaranugraha S., Peripheral and spinal

SEPs in the Extraioeratuve Evaluation

of Non-Penetrating Brachial Plexus Injuries. J. Med. Assoc. Thai 1996; 79: 108-115.

27.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, เสมอเดือน คามวัลย์, องอาจ ดีศิริ,

เสก อักษรานุเคราะห์. การศึกษาคนงานที่มีระดับสารตะกั่วในเลือดสูง

ด้วยเครื่องตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า. J Thai Rehabil 1992; 1(3) : 16-22

28.พรพิมล มาศสกุลพรรณ, อารีรัตน์ อนันต์นนท์ศักดิ์, เสก อักษรานุเคราะห์.

การศึกษาเวลาชักนำส่วนปลายของเส้นประสาทรับความรู้สึก

median ของนิ้วกลางในการวินิจฉัยภาวะ carpal tunnel syndrorne ระยะแรก.

J Thai Rehabil 1997; 7(1): 35-40

29.ทรงพจน์ ตันประเสริฐ, อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์, เสก อักษรานุเคราะห์,

การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกลุ่มบิดข้อเท้าเข้า

และกลุ่มบิดข้อเท้าออกในคนที่มีเท้าแบนและเท้าปกติ ใน ร.พ.จุฬาลงกรณ์,

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2542: 9(1): 13-17.

30.รัตนา รัตนาธาร, อารีรัตน์ อนันต์นนท์ศักดิ์, เสก อักษรานุเคราะห์.

การศึกษาระบาดวิทยาของผู้ป่วยเด็กสมองพิการที่

ร.พ.จุฬาลงกรณ์ ระหว่างปีพ.ศ. 2529 – 2539. เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2542; 9(2): 58-66.

31.Anannontsak A, Massakulpan P, Aksaranugraha S,

Phanthumchinda KSomatosensory evoked potentials in X-linked

recessive bulbospinal Neuronopathy a caseElectromyogr Clin Neurophysiol.

1999 Oct-Dec; 39(7):393-6.

32.คมวุฒิ คนฉลาด, ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, เสก อักษรานุเคราะห์.

ปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง

ในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2543; 9(3): 111-119.

33.จริยา บุญหงษ์, เสก อักษรานุเคราะห์. การศึกษาประสิทธิภาพของ

HMP-33 (Qinger extract)เปรียบเทียบกับ Diclofenac

ในการรักษาความเจ็บปวดในโรคข้อเข่าเสื่อม. เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2543; 10(2): 57-64.

34.เสก อักษรานุเคราะห์ แบบประเมินผู้ป่วยภาวะ Osteoartritis

ของข้อเข่าและสะโพก;เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2543; 9(3): 82-85

35.อารีย์ กิจศิริกุล, อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา, เสก อักษรานุเคราะห์.

การศึกษาระดับไขมันในเส้นเลือดกับการรับประทานเมล็ดแมงลัก

แทนอาหารมื้อเย็น. เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2544; 11(1): 22-28

36.จิรวรรณ ตันวัฒนะ, อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา, เสก อักษรานุเคราะห์.

ผลการออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขา ด้วยวิธีประยุกต์ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม,

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร 2545; 12(1): 32-43.

37.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ, สาลินี พลังแสงวิไล, เสก อักษรานุเคราะห์

รายงานผู้ป่วยหมอนรองกระดูกกดทับรากประสาทส่วนเอวจาการนวดผิดวิธี.

จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2545 เม.ย. 46 (4): 327-32

38.A Suputtitada, S Aksaranugraha, C.V. Granger and M. Sankawe.

Results of stroke rehabilitation in Thailand.

Disability and Rehabilitation 2003; 25(19): 1140-1145.

39.Wanthanee Wannasetta, Sek Aksaranugraha, Somnuke Aksaranugraha,

ผลของอายุและเพศที่มีต่อการทรงท่าและการทรงตัว

แบบไม่มีการเคลื่อนที่ของประชากรไทยในชุมชน. จดหมายเหตุทางแพทย์

(J Med Assoc Thai) Sep 2004; 87,Suppl 2: s112-s116

40.Chaiwanichsiri D, Tangkaewfa S, Janchai J, Aksaranugraha S.

Effects of Imagery-Weight Exercise. J Med Assoc Thai 2006; 89: 1260-4.

41.Tantisiriwat N, Kittisomprayoonkul W, Sukonthamarn K, Unhasuta C,

Suankratay C, Tantisiriwat W, Aksaranugraha S.

Uropathogens and Empiric Antibiotics for the Treatment

of Urinary Tract Infections in spinal Cord Injured Patients at Rehabilitation Center,

Thai Red Cross Society during 2001 to 2005, J Med Assoc Thai 2007 ; 90(11) : 2482 – 6

42.Areerat Suputtitada, Sek Aksaranugraha,

Sasiwimon Aksorntung, Athikarn Theppabutr.

Effectiveness of double TENS in patients with mild to Moderate degree

of knee osteoarthritis. October 2008

43.uri=search=AL@!Apinya%20Treekittichai.&;menu=search&submenu=basic_search&source=203.131.219.165@!db73_tuidx">

Apinya Treekittichai.uri=search=AL@!Sek%20Aksaranugraha.&;

menu=search&submenu=basic_search&source=203.131.219.165@!db73_tuidx">

Sek Aksaranugraha.Effect of TENS on Cognition, behavior and memory

in normal elderly persons 2010; 54(2): 125-137

44.Kitareewan W, Boonhong J, Janchai S, Aksaranugraha S.

Effects of the Treadmill Walking

Exercise on the Biochemical Bone Markers. J Med Assoc

Thai 2011; 94 (Suppl. 5): S10-6.

44.Sek Aksaranugraha M.D., Observation: Application and

Advantages of BMK in Osteoporosis

by Monitoring the Dose of Antiresorptive Drugs with CTx ; J

Med Assoc Thai 2011; 94 (Suppl. 5): S63-S70.