foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Department of Rehabilitation Medicine

จำนวนผู้เยี่ยมชม

143080

Your IP: 54.226.64.30
Server Time: 2019-01-22 05:08:58

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Department of Rehabilitation Medicine)

     

    ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นภาควิชาลำดับที่ 21 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีพันธกิจในการผลิตแพทย์และแพทย์เฉพาะทาง ให้บริการวิชาการและทำงานวิจัยด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เนื้อหาวิชามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกล่าวคือเป็นศาสตร์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวมที่เน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยการทำงานเป็นทีมสหสาขา  โดยมีโครงสร้างการทำงานประสานกันระหว่าง 3 องค์กรหลักคือคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทยซึ่งส่งเสริมองค์กรมีความเข้มแข็งในด้านงานบริการแบบครบวงจรและเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนการสอนและการวิจัย  

     ในรอบปีพ.ศ. 2558ที่ผ่านมา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้มีพัฒนางานบริการทางการแพทย์ด้านงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูเฉพาะกลุ่มโรคด้วยการเปิดบริการคลินิกเวชศาสตร์วินิจฉัยและฟื้นฟูภาวะการกลืนอย่างครบวงจร โดยมีการตรวจประเมินภาวะการกลืนที่ผิดปกติด้วยการตรวจพิเศษ ร่วมกับการฝึกกระตุ้นการกลืนในผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบประสาท ผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยหลังผ่าตัดหรือฉายแสงบริเวณลำคอที่มีภาวะการกลืนผิดปกติ

     ในปีพ.ศ. 2559 ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีแผนมุ่งเน้นพัฒนางานเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุภายใต้ชื่อ “Advance Geriatric Rehabilitation”เพื่อพัฒนางานบริการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีปัญหาซับซ้อน เช่น ปัญหาด้านการเดินและการเคลื่อนไหว ด้านระบบประสาท ด้านการทรงตัว โดยให้การรักษา / ฟื้นฟูผู้ป่วยร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ ระหว่างฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเดินและการเคลื่อนไหวฯ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองฯ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ ศูนย์ฝึกสมอง ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ และฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา มีการใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยในการประเมิน และฟื้นฟูผู้ป่วยที่ปัญหาดังกล่าวเพื่อสร้างความเป็นเลิศทาง Advance Geriatric Rehabilitation

ข่าวประชาสัมพันธ์

 - ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย

 

- เปิดให้บริการจำหน่ายรองเท้าเพื่อสุขภาพ "Well Step

กิจกรรมภาควิชา

 

 ประกาศภาคิวชา